नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड
Nepal Transit & Warehousing Co. Ltd.
(नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको)
लिखित परीक्षाको नतिजा तथा कम्प्युटर प्रयोगात्मक/सीप परीक्षण र अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना । लिलाम बढाबढ गरी सवारी साधन लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धी दरभाउपत्र आह्वान ।

Syllabus


 • प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह-९, सह प्रबन्धक पदको पाठ्यक्रम
 • प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तह-९, सह प्रबन्धक पदको पाठ्यक्रम
 • प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह-८, उप प्रबन्धक पदको पाठ्यक्रम
 • प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तह-८, उप प्रबन्धक पदको पाठ्यक्रम
 • प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह-७, सहायक प्रबन्धक पदको पाठ्यक्रम
 • प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तह-७, सहायक प्रबन्धक पदको पाठ्यक्रम
 • प्रशासन सेवा, कानून समूह, तह-७, सहायक प्रबन्धक पदको पाठ्यक्रम
 • प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह-६, शाखा अधिकृत पदको पाठ्यक्रम
 • प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तह-६, लेखा अधिकृत पदको पाठ्यक्रम
 • प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह-५, वरिष्ठ सहायक पदको पाठ्यक्रम
 • प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तह-५, वरिष्ठ सहायक पदको पाठ्यक्रम
 • प्राविधिक सेवा, तह-५, कम्प्युटर अपरेटर पदको पाठ्यक्रम