नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड
Nepal Transit & Warehousing Co. Ltd.
(नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको)
लिलाम सम्बन्धी सूचना Notices

Tribhuvan International Airport

Tribhuvan International Airport Branch, Airport Cargo Complex


Air Cargo Complex, Sinamangal, Kathmandu.'
E-mail : tia@nepaltransit.com
Contact Person:

Mr.Roman Kumar Shrestha

Branch Manager

9841792206Extended warehousing Services at Tribhuvan International Airport, Air Cargo Complex, Sinamangal, Kathmandu, Nepal in 14th March 2010.'

Main Function
  • To operated Warehousing for Nepalese Import and export air cargoes.