नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड
Nepal Transit & Warehousing Co. Ltd.
(नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको)
बढुवा सूचना कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सम्बन्धी सूचना आन्तरिक, खुला तथा समावेशी पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

Syllabus


 • प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह-९, सह प्रबन्धक पदको पाठ्यक्रम
 • प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तह-९, सह प्रबन्धक पदको पाठ्यक्रम
 • प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह-८, उप प्रबन्धक पदको पाठ्यक्रम
 • प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तह-८, उप प्रबन्धक पदको पाठ्यक्रम
 • प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह-७, सहायक प्रबन्धक पदको पाठ्यक्रम
 • प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तह-७, सहायक प्रबन्धक पदको पाठ्यक्रम
 • प्रशासन सेवा, कानून समूह, तह-७, सहायक प्रबन्धक पदको पाठ्यक्रम
 • प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह-६, शाखा अधिकृत पदको पाठ्यक्रम
 • प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तह-६, लेखा अधिकृत पदको पाठ्यक्रम
 • प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह-५, वरिष्ठ सहायक पदको पाठ्यक्रम
 • प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तह-५, वरिष्ठ सहायक पदको पाठ्यक्रम
 • प्राविधिक सेवा, तह-५, कम्प्युटर अपरेटर पदको पाठ्यक्रम