नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड
Nepal Transit & Warehousing Co. Ltd.
(नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको)
बढुवा सूचना कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सम्बन्धी सूचना आन्तरिक, खुला तथा समावेशी पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

Tribhuvan International Airport

Tribhuvan International Airport Branch, Airport Cargo Complex


Air Cargo Complex, Sinamangal, Kathmandu.'
E-mail : tia@nepaltransit.com
Contact Person:

Mr.Roman Kumar Shrestha

Branch Manager

9841792206Extended warehousing Services at Tribhuvan International Airport, Air Cargo Complex, Sinamangal, Kathmandu, Nepal in 14th March 2010.'

Main Function
  • To operated Warehousing for Nepalese Import and export air cargoes.