नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड
Nepal Transit & Warehousing Co. Ltd.
(नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको)
Call for Logistic and Supply Chain Expert. TOR for Logistic and Supply Chain Expert. थप परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी संशोधित सूचना । लोकसेवा आयोगबाट लिइनेआ.प्र., खुला तथा समावेशीतर्फको लिखित परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सम्बन्धी सूचना । बढुवा सूचना कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सम्बन्धी सूचना आन्तरिक, खुला तथा समावेशी पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना