Notice

कम्पनीले खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्नको लागी मिति २०७६÷०३÷१३ मा प्रकाशित सूचना वमोजिम सवै तह पद तथा समूहको पाठ््यक्रममा पदपूर्ति समितिबाट पाठ््यक्रमको अंकभारमा सामान्य परिमार्जन गरिएको हुँदा सम्वन्धित सवैका लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

पदपूर्ति समिति

Copyright © 2020 . All Rights Reserved. by Nepal Transit | Developed by IT Home